سمينار رياضيات، مخابرات، نانوتكنولوژي و فناوري اطلاعات برگزار مي شود

سمينار

رياضيات، مخابرات، نانوتكنولوژي و IT چهارم خرداد سال جاري در دانشكده فني تهران جنوب برگزار مي شود.


ابطحي، دبير كميته ارتباطات با صنعت انجمن علمي مهندسي برق دانشكده فني تهران جنوب ضمن اعلام اين خبر، افزود: اين سمينار با حضور مخترعان و نوابغ علمي كشور برگزار مي شود؛ هدف از برگزاري اين سمينار انعكاش اكتشافات فناوري جديد و اختراعات در دانشگاه تهران جنوب است كه از طرف انجمن به اين مخترعان گواهينامه اهدا مي شود.

وي اضافه كرد: در اين سمينار دكتر عبدي متخصص IT ، پروفسور هاشمي موسوي كاشف فرمول اعداد اول و مخترع رمزنگاري به روش خط بريل در زمينه رياضيات، دكتر رنجبر متخصص فناوري نانوتكنولوژي و همچنين دكتر آخوندي درخصوص نگارش علمي مقالات ISI به سخنراني خواهند پرداخت.

وي ادامه داد: ميهمان ويژه اين سمينار هم دكتر ايرج حسابي خواهد بود كه در رابطه با پروفسور حسابي سخنراني خواهد كرد.