طرح حمايت از پايان نامه هاي

کارشناسي ارشدو دکتري

دانشگاه شهيد بهشتي

مرکز پژوهش و برنامه ريزي سازمان کل کشور با هدف ايجاد تعامل با مراکز دانشگاهي و تحکيم فرهنگ نظارت و بازرسي و تامين نياز هاي پژوهشي سازمان در نظر دارد نسبت به انجام پروژه هاي کاربردي از طريق حمايت مالي از پايان نامه هاي

کارشناسي ارشد