بدون کنکور استعدادهاي درخشان به مقطع کارشناسي ارشد سال 88 در حدود 7 هزار نفر است.

وي اظهار داشت: در مقطع کارشناسي ارشد 5 هزار کد رشته محل موجود است و 10 درصد از ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد به دانشجويان استعداد درخشان اختصاص دارد از اين رو پذيرش 2/1 درصد از داوطلبان در هر کد رشته محل به دانشجويان استعداد درخشان اختصاص يافته و اين افراد مي توانند بدون کنکور و بر اساس آئين نامه استعداد درخشان به مقطع

کارشناسي ارشد

وارد شوند.

دبير شوراي استعدادهاي درخشان با اشاره به تسهيلات دانشگاهها براي دانشجويان استعداد درخشان در سال جاري به مهر گفت: استفاده بهينه از کتابخانه ها و سايت هاي دانشگاه، تسهيلات مالي براي ارائه مقاله در کنفرانسهاي خارجي، همکاري دانشگاه با دانشجويان در زمينه انجام پروژه هاي تحقيقاتي در صنعت و دستگاههاي اجرايي خارج از دانشگاه برخي از اين تسهيلات به شمار مي روند.

وي اظهار داشت: همچنين دانشجويان پسر براي عزيمت به خارج از تسهيلات و امکانات دانشگاه استفاده مي کنند و نيازي به گذاشتن وثيقه ندارند.

http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=872728