وره‌هاي روزانه،‌ نوبت دوم (شبانه)، نيمه حضوري، پيام نور، غير انتفاعي، مجازي و دوره‌هاي بين المللي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و همچنين به شيوه آموزشي در دانشگاه‌هاي مربوط و دانشجويان ممتاز پذيرش مي‌شوند