پذيرش دانشجوي دوره

دكتري

تخصصي سال تحصيلي 89-1388 دانشگاه كردستان

اخبار دکتریدانشگاه كردستان در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي براي نيسال دوم تحصيلي 89-1388 بر اساس قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه علمي و بر طبق موارد مندرج در اين اطلاعيه و مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در رشته هاي شيمي (گرايش هاي: معدني - آلي - شيمي فيزيك - تجزيه)، فيزيك (گرايش هاي: ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها - كيهان شناسي - نجوم و اختر فيزيك) و زبان و ادبيات فارسي از بين داوطلبان واجد شرايط دانشجوي دكتري مي پذيرد.

براي کسب اطلاعات بيشتر و دريافت فايل الحاقي به لينک زير مراجعه نماييد.http://www.uok.ac.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=0&Site=UOKPortal&Lang=fa-IR&ItemID=1946&mid=16926&wVersion=Staging