هيأت علمي مورد نياز خود ، از ميان افراد متعهد و متخصص در رشته هاي مورد نظر ، پس از بررسي مدارك و طي مراحل قانوني و اداري ، به شرح آگهي زير استخدام به عمل آورد. از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود فرم پرسشنامه را پرينت و پس از تكميل به همراه مستندات مربوطه ، مدارك خود را از طريق پست سفارشي حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به نشاني اين مركز ارسال نمايند .

توجه : برروي پاكت ارسالي حتمآ عنوان "مربوط به جذب هيات علمي " قيد گردد.

آگهي استخدام (شرايط عمومي و اختصاصي ، رشته هاي مورد نياز)

مدارك لازم

1- پرسشنامه
2- مستندات لازم

نشاني : تهران ، انتهاي خيابان كارگر شمالي - مركز تحقيقات مخابرات ايران -كد پستي 1439955471 صندوق پستي : تهران - 3961- 14155

تلفن راهنما :

88630077
دریافت فرم پذیرش :
http://www.itrc.ac.ir/ItrcSer6.php