راه اندازي شش رشته جديد تحصيلي در دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)

شوراي گسترش آموزش عالي، با تأسيس و راه اندازي شش رشته ي جديد در دانشگاه در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا موافقت کرد.


در پي موافقت با تأسيس 13 رشته تحصيلي جديد در نشست مورخ 28 دي ماه سال گذشته، در شوراي دانشگاه، و ارسال به شوراي گسترش آموزش عالي، اين شورا موافقت خود را با راه اندازي شش رشته ي جديد با عناوين؛ مهندسي کشاورزي با گرايش آبياري، مهندسي معدن با گرايش فرآوري مواد معدني، مهندسي برق و مخابرات و مترجمي زبان عربي در مقطع کارشناسي ارشد و رشته هاي تاريخ ايران بعداز اسلام و شيمي گرايش شيمي فيزيک در مقطع دکترا، اعلام نمود.


پذيرش دانشجو در رشته هاي مذکور از نيمسال دوم 89 - 88 انجام مي پذيرد.