راه اندازي ابر الکترونيکي در دانشگاه اصفهان


رئيس

دانشگاه

اصفهان از راه اندازي ابر الکترونيکي براي استفاده از اينترنت بدون سيم در اين دانشگاه خبر داد.


محمد حسين رامشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با راه اندازي ابر الکترونيکي در دانشگاه اصفهان تمام دانشگاه تحت پوشش اينترنت بدون سيم قرار مي گيرد.


وي ادامه داد: در همين راستا به تمام دانشجوياني که درخواست وام بدهند، وام يک و نيم ميليون توماني با اقساط پايين توسط دانشگاه براي خريد لپ تاپ پرداخت خواهد شد.


رئيس

دانشگاه اصفهان

اضافه کرد: البته پرداخت وام با اولويت دانشجويان تحصيلات تکميلي پرداخت مي شود.


وي اظهار داشت: خوابگاهها و دانشکده هاي فني و مهندسي و ادبيات دانشگاه اصفهان در حال حاضر به اين شبکه متصل هستند و به زودي تمام پرديسهاي دانشگاه به اين قابليت مجهز مي شود.