دانشگاه صنعتي شريف با بيان اين که نشست امروز دومين نشست مشترک اين دانشگاه بوده است، اظهار داشت: اين گونه جلسات بايد ادامه پيدا کند تا مهندسي پزشکي جايگاه واقعي خود را در جامعه علمي کشور بيابد و بتواند در اين زمينه خدمات مورد نياز مردم ارائه شود.