پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) در 2 رشته در دانشگاه شاهد
پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) در 2 رشته ‹‹ پژوهش هنر ›› و رشته « تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسلامي» در دانشگاه شاهد
اطلاعيه پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) در 2 رشته ‹‹ پژوهش هنر ›› و رشته « تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسلامي» براي سال تحصيلي 89-1388
دانشگاه شاهد براي سومين دوره دكتراي تخصصي رشته پژوهش هنر و اولين دوره دکتراي تخصصي رشته تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسلامي براي سال تحصيلي 89-88 از ميان داوطلبان واجد شرايط ذيل از طريق آزمون کتبي و مصاحبه علمي دانشجو مي پذيرد.
جهت کسب اطلاعات بيشتر به لينک زير مراجعه کنيد :

http://web.shahed.ac.ir/new/shahed/applications.php?name=shcnt&l_op=show_news_detail&nid=577