استخدام دیپلم در شهرداری های سراسر کشور

قابل توجه متقاضیان شغل رانندگی اتوبوس دارندگان گواهینامه پایه یکم وپایه 2 (با4 سال سابقه) بامدرک تحصیلی دیپلم و حداکثر سن 30 سال تمام پیرو انتشار آگهی استخدام قراردادی مورخه های 21/12/87 -16/1/88و18/1/88 درروزنامه مهدآزادی بدینوسیله به اطلاع متقاضیان شغل رانندگی اتوبوس دارای گواهینامه پایه یکم ویا پایه 2 که از اخذ گواهینامه شان مدت 4 سال سپری شده است با مدرک تحصیلی دیپلم وحداکثر سن 30 سال تمام میرساندکسانی که تاکنون موفق به ارسال مدارک مورد نیاز نشده اند میتواننداز تاریخ نشراین آگهی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه8/2/88 نسبت به ارسال مدارک درخواستی بارعایت تمامی شرائط مندرج در آگهی مورخه های مذکور در روزنامه فوق الاشاره سریعا از طریق پست به آدرس تبریز:میدان پنجم مرداد-ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه –قسمت کارگزینی اقدام نمایند رعایت بندهای ذیل الزامی میباشد

1- الصاق کپی گواهینامه ، کارت پایان خدمت (بغیر از معافیتهای پزشکی)، کپی شناسنامه ازتمامی صفحات ،2 قطعه عکس 4*3 ،کپی مدرک تحصیلی وکارت ملی با ذکر شماره تلفن تماس درفرم درخواست شغل ضروری میباشد 2- قید متقاضی شغل رانندگی در روی پاکت پستی الزامی بوده وپاکتهای فاقد متن فوق تحویل نخواهد شد 3- به پاکتهای درخواست شغل غیر ازرانندگی ترتیب اثر داده نخواهد شد 4- کارت ورود به آزمون درتمامی مشاغل درخواستی درمورخه های 17،16،15/2/88 درمحل ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه واقع دربلوار پنجم مرداد(منجم سابق) توزیع وزمان آزمون روز جمعه مورخه 18/2/88 خواهد بود شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه
اخبار مرتبط :
استخدام شهرداری 15 استان کشور

سوالات عمومی آزمون های استخدامی بانک شهرداری شرکت نفت و ... با پاسخنامه
استخدام دولتی
استخدام شهرداری
آزمون استخدامی شهرداری های خراسان رضوی

استخدام استان ها

آزمون استخدامی شهرداری استخدام شهرداری ها