پذيرش دانشجوي دکتري رياضي در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
رئيس دانشگاه تربيت معلم آذربايجان از پذيرش دانشجوي دکتري رياضي در اين دانشگاه براي اولين بار خبر داد.

محمد اميني فرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال اين هستيم که در هر يک از گرايشهاي اين رشته با توجه به تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه 1 تا 2 دانشجو پذيرش کنيم.

وي اضافه کرد: دانشگاه تربيت معلم آذربايجان تا 2 سال گذشته در مقطع دکتري تنها در رشته ادبيات فارسي دانشجو پذيرش مي کرد اما در حال حاضر 4 رشته دکتري با گرايش هاي مختلف در اين دانشگاه داير است.

وي ادامه داد: از سال گذشته تاکنون 3 رشته جديد فيزيک، رياضي و شيمي با 13 گرايش در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان راه اندازي شده است.