آخرين وضعيت راه اندازي دوره هاي دکتري پيوسته در دانشگاه تهران

معاون آموزشي دانشگاه تهران از تدوين آيين نامه راه اندازي دوره هاي دکتري پيوسته در دانشگاه تهران پس از درخواست دانشکده ها و پرديسها براي ايجاد دوره دکتري پيوسته خبر داد.


محمود کمره اي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: دانشگاه اعلام آمادگي کرده که اگر پرديسها و دانشکده هاي دانشگاه تهران متقاضي راه اندازي دوره هاي دکتري پيوسته باشند درخواستشان را همراه با دلايل توجيهي به دانشگاه بفرستند تا دانشگاه با نظر مساعد بررسي کند.


وي اضافه کرد: هنوز هيچکدام از پرديسها و دانشکده ها اعلام پذيرش دانشجوي دکتري پيوسته نکرده و درخواستي براي بررسي به ستاد دانشگاه نرسيده است. در دانشگاه تهران در حال حاضر فقط دکتري پيوسته بيوتکنولوژي در پرديس علوم پايه راه اندازي شده و دوره ديگري به صورت دکتري پيوسته وجود ندارد.


معاون آموزشي دانشگاه تهران در پاسخ به اينکه آيا دانشگاه تهران دستورالعمل خاصي براي دوره هاي دکتري پيوسته طراحي کرده است، گفت: در صورتي که دانشکده ها و پرديسهاي دانشگاه تهران خواستار ايجاد دوره دکتري پيوسته باشند هم درخواست راه اندازي دوره دکتري پيوسته را بررسي مي کنيم و هم آئين نامه و دستورالعمل اجرايي آن را آماده خواهيم کرد.


به گزارش مهر، رئيس دانشگاه تهران خرداد ماه سال گذشته از سياست دانشگاه تهران براي ايجاد دوره هاي دکتري پيوسته خبر داده و گفته بود: اين سياست دانشگاه تهران از رشته بيوتکنولوژي شروع مي شود. بايد علاوه بر تقويت رشته بيوتکنولوژي در دانشگاه تهران در شيوه آموزش آن نيز بازنگري شود به اين تربيت که دانشجويان از ديپلم تا مقطع دکتري به صورت پيوسته جذب شوند.


وي خاطرنشان کرده بود: در صورتي که اين تجربه در بيوتکنولوژي موفق باشد به اين سمت حرکت خواهيم کرد که جذب دانشجو براي رشته هاي مختلف به صورت پيوسته از ديپلم تا کارشناسي ارشد انجام شود و حتي براي برخي رشته ها که امکانش وجود دارد دانشجو به صورت پيوسته از ديپلم تا دکتري پذيرش شود.