پذيرش دانشجوي دکتري روانشناسي باليني در دانشگاه شاهدشوراي گسترش آموزش عالي در جلسه مورخ 19/11/87 خود با يکبار پذيرش دانشجو در رشته روانشناسي باليني در مقطع دکتري در دانشگاه شاهد موافقت بعمل آورد. شايان ذکر است تمديد پذيرش موکول به احراز شرايط گرديد.

http://web.shahed.ac.ir/new/shahed/applications.php?name=shcnt&l_op=show_news_detail&nid=567