کارشناسي ارشد رشته اگرو اکولوژي در دانشگاه رازي کرمانشاه

رئيس دانشگاه رازي کرمانشاه از راه اندازي چند رشته جديد در اين دانشگاه از جمله کارشناسي ارشد اگرو اکولوژي خبر داد.


محمد مهدي خدايي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 6 رشته جديد در مقطع دکتري و 3 رشته جديد در مقطع کارشناسي ارشد مجوز راه اندازي گرفته اند و از امسال در دانشگاه رازي دانشجو مي پذيرند.


وي افزود: در مقطع دکتري رياضي کاربردي، آمار، زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عرب، مکانيک و علوم دامي رشته هايي هستند که مجوز دريافت کرده اند و در سال 88 دانشجو مي پذيرند.


رئيس دانشگاه رازي کرمانشاه گفت: رشته هاي اگرو اکولوژي، معماري کامپيوتر و آموزش زبان انگليسي نيز رشته هايي هستند که در مقطع کارشناسي ارشد از مهر امسال ايجاد مي شوند.


وي اظهار داشت: در راستاي طرح کمک به ارتقاي کمي و کيفي دانشگاه رازي که در سفر نخست استاني رئيس جمهور مصوب شده است تا به حال 7 عنوان دکتري، 17 عنوان کارشناسي ارشد و 9 عنوان جديد کارشناسي به تصويب رسيده است.


خدايي افزود: بدون لحاظ کردن اين رشته هاي جديد، دانشگاه رازي در حال حاضر با گرايشهاي مختلف نزديک به 180 رشته دارد