پزشکي ارتش وگلستان بر اساس تفاهم نامه بين دو دانشگاه علوم پزشکي تهران با گلستان و تهران با ارتش به صورت مشترک انجام مي گيرد.


به گزارش مهر، ثبت نام بيست و يکمين دوره آزمون پذيرش دانشجوي تخصصي در رشته هاي مختلف داروسازي از 25 فروردين ماه به صورت اينترنتي آغاز شده است و تا 15 ارديبهشت ماه 88 ادامه دارد.


آزمون روز پنجشنبه 28 خرداد ماه سال جاري در دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار خواهد شد و کارت ورود به جلسه طي دو روز متوالي قبل از برگزاري امتحان در محل معاونت آموزشي وزارت بهداشت توزيع مي شود.