کارشناسي ارشد فيزيک هسته اي در دانشگاه دامغان

رئيس دانشگاه علوم پايه دامغان از راه اندازي مقطع کارشناسي ارشد رشته فيزيک گرايش هسته اي در اين دانشگاه خبر داد.


علي حقيقي اصلي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شوراي گسترش با راه اندازي رشته هاي زيست شناسي و علوم جانوري گرايش فيزيولوژي جانوري در مقطع کارشناسي ارشد موافقت کرده است و اين رشته ها از مهرماه امسال فعال مي شوند.


رئيس دانشگاه علوم پايه دامغان افزود: رشته هاي آمار در مقطع کارشناسي و فيزيک گرايش هسته اي در مقطع کارشناسي ارشد نيز از ديگر رشته هايي هستند که در حال بررسي هستيم تا به زودي راه اندازي شوند.


حقيقي در رابطه با تعداد دانشجوياني که در رشته هاي جديد در دانشگاه علوم پايه دامغان پذيرش خواهند شد، افزود: در رشته هاي کارشناسي جديد 35 نفر و در رشته هاي کارشناسي ارشد متناسب با اعضاي هيئت علمي حداقل 5 نفر در هر رشته پذيرش خواهند شد.


وي در رابطه با تأمين اعضاي هيئت علمي براي اين رشته ها گفت: دانشگاه دامغان از دانشگاههايي است که آمار اعضاي هيئت علمي آن قابل توجه است و اعضاي هيئت علمي رشته هاي جديد نيز تأمين شده اند.


به گزارش مهر، دانشگاه علوم پايه دامغان در حال حاضر در 32 رشته دانشجو مي پذيرد که از اين تعداد 1 رشته در مقطع کارداني، 15 رشته در مقطع کارشناسي و 16 رشته در مقطع کارشناسي ارشد داير هستند