آگـهي استـخـدام عضـو هيـأت عـلـمي پـژوهـشـي
دانشگاه صنعتي اميركبير با دارا بودن رتبه اول كشوري در امر پژوهش طي ساليان متمادي و بيش از نيم قرن سابقه در تربيت نيروهاي متخصص و متعهد كشور، درنظر دارد از داوطلباني كه سوابق، انگيزه و قابليت‌هاي پژوهشي بالايي دارند، جهت تكميلي كادر هيأت علمي واحدهاي پژوهشي خود به صورت تمام وقت دعوت به همكاري نمايد.
لذا از افراد واجد شرايط دعوت مي‌شود فرم مشخصات پيوست را تكميل و به همراه مدارك مورد نياز به آدرس خيابان حافظ، پائين‌تر از خيابان طالقاني، خيابان رشت، ساختمان فارابي، طبقه ششم، معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي اميركبير ارسال فرماييد. نتيجه بررسي مدارك ارسالي، از طريق وب سايت دانشگاه متعاقباً اعلام خواهد گرديد.


شرايط عمومي استخدام در دانشگاه صنعتي اميركبير

الف - تابعيت ايران
ب - انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني
ج - حائز صلاحيت عمومي از نظر دانشگاه صنعتي اميركبير


شرايط اختصاصي براي استخدام در مرتبه استادياري

الف – تسلط كافي به يك زبان خارجي و آشنايي به يك زبان خارجي ديگر
ب - دارابودن درجه دكتري با رساله تحقيقي در رشته‌هاي فني مهندسي طبق جدول زير:


نام واحد تحقيقاتي مشخصات مور نياز
مركز تحقيقات فرآيندهاي غذايي و فناوري زيستي هيأت علمي با مدرك دكترا با گرايش مهندسي صنايع غذايي
مركز تحقيقات بتن دكترا در مهندسي عمران با تخصص تكنولوژي بتن
پژوهشكده بهره‌برداري ايمن از شبكه هيأت علمي با درجه دكترا در رشته مهندسي برق گرايش قدرت
پژوهشكده محيط زيست هيأت علمي با درجه دكترا با گرايش مهندسي عمران و محيط زيست
هيأت علمي با درجه دكترا با گرايش مهندس شيمي و محيط زيست
پژوهشكده نفت، گاز و پتروشيمي هيأت علمي با درجه دكترا با گرايش ژئوفيزيك اكتشاف نفت و گاز

هيأت علمي با درجه دكترا با گرايش مهندسي مخازن

هيأت علمي با درجه دكترا با گرايش حفاري
پژوهشكده فناوريهاي نو هيأت علمي با درجه دكتراي مهندسي برق

هيأت علمي با درجه دكتراي مهندسي مكانيك

هيأت علمي با درجه دكتراي فيزيك تجربي

هيأت علمي با درجه دكتراي مهندسي موادمدارك موردنياز :

• تصوير كارت ملي ، شناسنامه (يا پاسپورت)
• رزومه
• تكميل فرم‌هاي خلاصه مشخصات تايپ شده پيوست به همراه دو قطعه عكس رنگي 4 * 3
• يك نسخه از كتاب‌ها، رونوشت مقالات و ساير مدارك (ازجمله گواهي اختراع، اكتشاف، جوايز و گواهي پذيرش از دانشگاه‌هاي خارجي)
• يك نسخه از رونوشت مستندات رسمي فعاليت‌هاي تحقيقاتي شامل گواهي انجام طرح ها، قراردادها و تفاهم ‌نامه‌هاي پژوهشي و احكام مرتبط
• يك نسخه از رونوشت مستندات رسمي سوابق شغلي و حرفه اي، اجرايي، تدريس در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و برگزاري كنفرانس و نمايشگاه